Polityka prywatności
Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”, stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa w szczególności o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, dalej zwane również „dane”, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K16 Sp. z o.o. z siedzibą Poczty Gdańskiej 7, 80-321 Gdańsk, NIP 584-276-30-95, KRS  0000693028, dane kontaktowe [email protected], zwany dalej również Re-prezentacja.

Specjalista ds. ochrony danych.
Ze specjalistą ds. ochrony danych w spółce K16 Sp. z o.o. należy kontaktować się pod za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected]

Cele, podstawy prawne przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe uzyskane od Pani/Pana przez K16 Sp. z o.o. za pośrednictwem różnych form komunikacji, w tym w szczególności komunikacji bezpośredniej, kontaktu telefonicznego, mailowego  będą przetwarzane: w celu wykonania umowy, jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy, w tym podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń;

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów obowiązującego prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. w celu obsługi reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 6 ust. 1 lit. b.;
 3. udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłanego na adres e-mail Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na potrzebie udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
 4. w celu przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest dążenie do zawarcia umowy na dostarczenie produktu;
 5. do realizacji innych, niż wskazanych powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj.: w celu marketingu bezpośredniego oraz w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także celu prowadzenia działalności operacyjnej K16 Sp. z o.o. , w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów (tj. utrzymywania wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów) –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w razie wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowych zgód – Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celach wskazanych w treści tychże zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w punkcie 3, tj. co do zasady:

 1. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Administratorem umowy – przez okres obowiązywania umowy;
 2. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 3. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Okresy przechowywania danych osobowych, o których mowa powyżej podlegają każdorazowo przedłużeniu, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych przez okres wskazany w przepisach prawa, którym podlega Administrator.

Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom tj. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, prawne, podmiotowi świadczącemu usługi IT, dostawcy systemów informatycznych, podmiotowi świadczącemu usługę hostingu, firmie utrzymującej konta poczty elektronicznej, operatorowi pocztowi, kurierom, do banku w zakresie realizacji płatności, innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo sprostowania danych osobowych;
 3. prawo usunięcia danych osobowych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Pan może przesłać te dane innemu Administratorowi lub zażądać, aby Administrator bezpośrednio przesłał Pani/Pana dane do innego Administratora. Administrator wykona to polecenie tylko przypadku, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator natychmiast zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana do takich celów.

Ponadto względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W razie wniesienia takiego sprzeciwu Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Tryb realizacji praw: aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych/naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w powyżej w punkcie 1 i 2)
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek/dobrowolność podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej w pkt 3, w szczególności podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji z Panią/Panem umowy. Brak podania przez Panią/Pana danych może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie określonych działań (czynności) na Pani/Pana żądanie.

 

Menu
Call Now Button